Stichting Magnilia

Op deze website staat documentatie van Stichting Magnolia. Stichting Magnolia is het bevoegd gezag van Basisschool Misha de Vries.Beleidsbepalers

Bestuurder: Laurens Peeters
Raad van Toezicht: Peter Broeders (voorzitter), Paul van der Lee, Loles Bobo, Gloria Menichini, Anna Anghilieri
Het College van bestuur bepaalt het beleid en beschikt over het vermogen van de Stichting, één en ander onder voorbehoud van instemming van de Raad van Toezicht.
De bestuurder is in dienst van de stichting en ontvangt salaris conform de CAO PO.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die past bij de omvang van de school die de stichting in stand houdt.Beheer en verantwoording

Integriteitscode
Jaarrekening 2022 inclusief verklaring
Klokkenluidersregeling
Managementstatuut
Medezeggenschapsstatuut
Strategisch beleidsplan 2024-2025
Toetsingskader
Toezichtsvisie en toezichtskader
Meerjarenbegroting 2024-2028